|

نتایج جستجو : ترک پا

  • یکی از شکایات شایع بیماران خصوصاً بانوان، شاخص خشکی های کوچک تا ترک های شدید کف پا می باشد.این ضایعات به دو دسته “فیزیولوژیک و بیماری های پوستی” طبقه بندی می شوند.فیزیولوژیک در مناطقی که آب و هوای خشک دارند به دلیل کمی رطوبت هوا و تابش نور خورشید و بادبه تدریج آب میان بافتی پوست کاهش یافته و خشک می گردد.

۱

پربازدیدترین